Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Pon-Sob: 06:00 – 22:00
Niedziela handlowa: 08:00 – 21:00

Jysk

Pon-Pt: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 18:00

Kon­takt

Centrum Handlowe Galeria Gniezno

ul. Pa­łuc­ka 2,
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

 • pl

7-29.11.2020

Od so­bo­ty 7 listopada do niedzieli 29 listopada zakaz działalności części sklepów w centrach handlowych. Ga­­­le­­­ria Gnie­­­zno fu­n­k­cjo­­­nu­je w zmie­­­nio­­­nym za­­­kre­­­sie.

Poniżej lista otwartych sklepów w dniu dzisiejszym (7 listopada):

 1. APTEKA VITA-PHARM
 2. CARREFOUR
 3. GRECO na wynos
 4. KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI
 5. PLUS CYFROWY POLSAT
 6. YVES ROCHER
 7. KOLPORTER
 8. T- MOBILE
 9. PLAY
 10. ORANGE
 11. VISION EXPRESS

Li­­cz­ba i ro­­­dzaj otwa­­r­tych pu­n­k­tów, jak i go­­­dzi­­­ny ich fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia mo­­­gą ule­­­gać zmia­­­nie. Bie­­­żą­­­ce in­­­fo­­r­ma­­­cje do­­­ty­­­czą­­­ce fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia Ga­­­le­­­rii Gnie­­­zno zna­­j­du­­­ją się na stro­­­nie www Ce­­n­trum oraz na ofi­­­cja­­l­nym fan pa­­­ge­­­’u na po­­r­ta­­­lu Fa­­­ce­­­bo­­­ok. Klie­­n­ci uda­­­ją­­­cy się do Ce­­n­trum pro­­­sze­­­ni są o wcze­­­śnie­­j­szą we­­­ry­­­fi­­­ka­­­cję te­­­le­­­fo­­­ni­­cz­ną czy sklep, do któ­­­re­­­go się uda­­­ją, jest otwa­­r­ty. Po­­­zo­­­sta­­­łe lo­­­ka­­­le zna­­j­du­­­jące się na te­­­re­­­nie Ce­­n­trum Ha­­n­dlo­­­we­­­go Ga­­­le­­­ria Gnie­­­zno zo­­­sta­­­ją za­­­­­mknię­­­te aż do 29 listopada.

Obiekt na czas ogra­­­ni­­­czo­­­ne­­­go fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia bę­­­dzie nie­­­u­­sta­­n­nie mo­­­ni­­­to­­­ro­­­wa­­­ny i od­po­­­wie­­d­nio za­­­be­­z­pie­­­czo­­­ny.

Ga­le­ria Gnie­zno do­kła­da­ wszelkich sta­rań, by za­pew­nić klien­tom naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i kom­fort za­ku­pów. Sto­su­je­my się do wy­tycz­nych Mi­ni­stra Zdro­wia i Rzą­du RP oraz wpro­wa­dza­my do­dat­ko­we roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce bez­pie­czeń­stwo.

Aktualne działania w zakresie bezpieczeństwa znajdują się na stronie www w zakładce „Bezpieczne zakupy” chgaleriagniezno.pl/bezpieczne-zakupy/ oraz na pro­fi­lu Ga­le­rii na por­ta­lu Facebook.

O zmia­­­nach w fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­niu Ga­­­le­­­rii Gnie­­­zno będziemy informować na bieżąco na naszym profilu na Facebooku.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!
Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ezraya Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?