Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Pon-Sob: 06:00 – 22:00
Niedziela handlowa: 08:00 – 21:00

Jysk

Pon-Pt: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 18:00

Kon­takt

Centrum Handlowe Galeria Gniezno

ul. Pa­łuc­ka 2,
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

 • pl

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownik”) dostępnego pod adresem www.chgaleriagniezno.pl („Portal”), zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, w tym tzw. plików cookies. Właścicielem Portalu jest spółka Ezraya Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Właściciel Portalu”). Właściciel Portalu szanuje prywatność Użytkowników Portalu oraz zapewnia o swoim przywiązaniu do respektowania obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Nadrzędnym celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności Użytkowników Portalu na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną („uśude”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jak również w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo Telekomunikacyjne”). W Portalu mogą zostać umieszczone linki pozwalające Użytkownikowi na bezpośrednie dotarcie do serwisów internetowych innych niż Portal. W odniesieniu do takich serwisów Właściciel Portalu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez administratorów tych serwisów internetowych. Sposób i zakres zbierania innych danych i informacji niezwiązanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Portalu, określać będą oddzielne ustalenia – stosowne do ich przeznaczenia i publikowane w adekwatnej formie.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu oraz w związku z działalnością i funkcjonowaniem Portalu jest Właściciel Portalu, czyli Ezraya Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 1. Właściciel Portalu powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: rodo@krgroup.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Właściciela Portalu wyłączenie w następujących celach:
  1. w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności Portalu w związku z korzystaniem z Portalu oraz w celu właściwego administrowania Portalem, w tym generowania odpowiednich statystyk. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Właściciela Portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako techniczne udostępnianie Portalu i monitorowanie jego funkcjonowania, optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Portalu do potrzeb i wymagań Użytkowników oraz zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z innych funkcji interaktywnych Portalu.
  2. w celu zapewnienia kontaktu Użytkownikom Portalu na dedykowane adresy poczty elektronicznej zamieszczone w Portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako przyjęcie zapytania na adres e-mail udostępniony w Portalu (w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem w przypadku złożenia oferty wynajmu powierzchni handlowej w Centrum oraz realizacji przez Właściciela Portalu danych reklamacji zgłoszonej w związku z działalnością Serwisu) i udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie.
  3. w celach marketingowych zgodnie z odrębnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum drogą elektroniczną na podany w odpowiednim formularzu adres email lub numer telefonu („Newsletter”), o ile Użytkownik wyraził wolę zapisu do Newsletteru i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.
  4. w celu zamieszczenia w Portalu zdjęć osób przebywających w terenie Centrum w związku z realizacją odpowiedniego wydarzenia/promocji/konkursu na terenie Centrum zgodnie z odrębnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela Portalu nie obejmują szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO lub danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione każdemu podmiotowi należącemu do grupy kapitałowej, do której należy Właściciel Portalu, podmiotom zarządzającym centrum handlowym Galeria Gniezno („Centrum”), z którego działalnością związany jest Portal oraz innym podmiotom, z którym Właściciel Portalu współpracuje w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi hostingu Portalu oraz usługi dostarczenia i utrzymania Portalu.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Newsletteru albo przez okres wymagany przepisami prawa.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Właściciel Portalu przetwarza/nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
 1. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, by chronić przetwarzanie dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

II. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Portalu.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Portalu do potrzeb i wymagań Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Portal na urządzeniu Użytkownika w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  2. generowania odpowiednich statystyk korzystania z Portalu przez Użytkowników.
 1. W ramach funkcjonowania Portalu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies:
  1. Pliki cookies „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
  2. Pliki cookies „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach funkcjonowania Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz innych partnerów współpracujących z Właścicielem Portalu.

III. STOSOWANIE WTYCZEK SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook.com („Facebook”), którego dostawcą jest spółka Facebook Inc. (adres: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Facebooka zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Facebooku. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Facebooku, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Facebooka, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Facebooku. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Facebook, zgodnie z swoją polityką prywatności.
 1. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Google+ („Google+”), którego dostawcą jest spółka Google Inc. (adres: 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Wtyczki do Google+ można rozpoznać po dedykowanym logo Google+ zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Google+. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Google+, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Google+, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Google+. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Google+, zgodnie z swoją polityką prywatności.
 1. W Portalu możliwe jest osadzanie (embedowanie) filmów przy użyciu kodu embed danego filmu umieszczonego na kanale Centrum w serwisie You Tube („You Tube”), którego dostawcą jest spółka YouTube LLC (adres: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA). W związku z powyższym, w niektórych zakładkach Portalu (np. w bibliotece multimediów Portalu) możliwe jest osadzenie i użycie dedykowanych wtyczek You Tube (przy użyciu kodu embed), stanowiących hiperłącze do filmów umieszczonych na kanale Centrum w You Tube. Poprzez aktywne naciśnięcie dedykowanego przycisku wtyczki, będącego poleceniem odtworzenia filmu osadzonego w odpowiedniej zakładce Portalu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem You Tube. W wyniku takiego połączenia Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca You Tube, zgodnie z swoją polityka prywatności.
 1. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Instagram.com („Instagram”), którego dostawcą jest spółka Instagram LLC (adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Instagram zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Instagramie. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Instagramie, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Instagram, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Instagramie. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Instagrama, zgodnie z swoją polityka prywatności.

IV. TRYB ZMIANY

 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.
 1. Właściciel Portalu zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której dane osobowe są przetwarzane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Właściciela Portalu.
 1. Zmieniona Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Portalu.

V. KONTAKT Zapraszamy do kierowania pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: gniezno@apsysgroup.pl.

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ezraya Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?