Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Pon-Sob: 06:00 – 22:00
Niedziela handlowa: 08:00 – 21:00

Jysk

Pon-Pt: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 18:00

Kon­takt

Centrum Handlowe Galeria Gniezno

ul. Pa­łuc­ka 2,
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

 • pl

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo zakupów w Galerii Handlowym Gniezno!

#ODPOWIEDZIALNI

#BEZPIECZNI

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Galerii  Gniezno codziennie dokładamy starań, by zapewnić klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfort zakupów. Stosujemy się do wytycznych Ministra Zdrowia i Rządu RP oraz wprowadzamy dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.

PASAŻE

Zdrowy dystans

 • Wszystkie wejścia do Galerii są otwarte, by mogli się Państwo komfortowo i bezpiecznie przemieszczać po budynku;

Dodatkowe środki higieny

 • Ustawiliśmy bezdotykowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do Galerii ;
 • Re­gu­lar­nie ozo­nu­je­my to­a­le­ty w Cen­trum;
 • Wprowadziliśmy dodatkową regularną dezynfekcję podłóg, korytarzy (ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy i ścian prowadzących do toalet) oraz koszy na śmieci, donic, klamek, poręczy;

Ograniczony pakiet usług

 • Tymczasowo wyłączyliśmy z użytkowania kącik zabaw dla dzieci;
 • Jeśli chcesz skorzystać z pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem, zadzwoń domofonem – pracownik ochrony Ci je udostępni;
 • Zawieszone niektóre dodatkowe usługi: wstrzymane wydawanie opasek-niezgubek dla dzieci, wypożyczenie wózka dla osób niepełnosprawnych, wózka dziecięcego

 

Wszystkie ograniczenia wprowadzamy po to, by minimalizować ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo zakupów. Prosimy o wyrozumiałość!

 

TOALETY

 • Zamontowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w toaletach;
 • Wprowadziliśmy dezynfekcję toalet oraz ozonowanie w godzinach nocnych
 • Udostępniliśmy papierowe ręczniki zamiast suszarek;
 • Przy umywalkach umieściliśmy instrukcje mycia rąk przygotowane według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • Udostępniliśmy również instrukcje bezpiecznego zdejmowania maseczki i rękawiczek jednorazowych, opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

STREFA RESTAURACYJNA I ROZRYWKA

 • Prosimy o zajmowanie tylko dostępnych stolików i zachowanie odległości 1,5m od innych klientów

SKLEPY W GALERII GNIEZNO

Posz­cze­gól­ne skle­py sa­mo­dziel­nie wdra­ża­ją za­sa­dy bez­piecz­nych za­ku­pów. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z in­for­ma­cja­mi za­miesz­czo­ny­mi na po­szcze­gól­nych wi­try­nach i, w przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, kie­ro­wa­nie py­tań bez­po­śred­nio do ob­słu­gi skle­pu. Li­stę skle­pów wraz z kon­tak­ta­mi do po­szcze­gól­nych lo­ka­li znaj­dziesz TUTAJ.

KINO W GALERII GNIEZNO

Ki­­no He­­lios fun­k­cjo­­nu­­je zgo­d­nie z za­­sa­­da­­mi bez­­pie­­cze­ń­stwa.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów w Centrum han­dlo­wym za­le­ży od każ­de­go z nas. Bądź­my od­po­wie­dzial­ni i bez­piecz­ni. Sto­suj­my się do in­struk­cji bez­pie­czeń­stwa umiesz­czo­nych na te­re­nie obiek­tu oraz po­le­ceń per­so­ne­lu Ga­le­rii i po­szcze­gól­nych skle­pów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Za­­po­­znaj się z in­­stru­k­cja­­mi bez­­pie­­cze­ń­stwa i za­­le­­ce­­nia­­mi roz­­mie­sz­czo­­ny­­mi na te­­re­­nie Ga­­le­­rii Gnie­­zno– mię­­dzy in­­ny­­mi na drzwiach we­j­­ścio­­wych, na wi­­try­­nach skle­­pów, w to­­a­­le­­tach
 • Za­­cho­­waj bez­­pie­cz­ny dy­­stans 2 me­­trów od po­­zo­­sta­­łych klie­n­tów
 • W skle­­pie de­­zy­n­fe­­kuj rę­­ce lub za­­kła­­daj je­d­no­­ra­­zo­­we rę­­ka­­wi­cz­ki
 • Zu­­­ży­­­te rę­­­ka­­­wi­­cz­ki je­­d­no­­­ra­­­zo­­­we wrzu­­­caj do za­­­my­­­ka­­­ne­­­go ko­­­sza ze spe­­­cja­­l­nym ozna­­­ko­­­wa­­­niem;
 • W skle­­pach i pun­k­tach usłu­­go­­wych sta­­raj się wy­­bie­­rać pła­t­no­­­ści bez­­go­­tó­w­ko­­we
 • Za­­sta­­nów się, co chcesz ku­­pić i do­­ty­­kaj ty­l­ko wy­­bra­­nych pro­­du­k­tów
 • Je­­śli wi­­dzisz coś nie­­po­­ko­­ją­­ce­­go – po­­wia­­dom pra­­co­w­ni­­ka ochro­­ny
 • W to­­a­­le­­cie mę­­skiej ko­­rzy­­staj z co dru­­gie­­go pi­­su­­a­ru

 

Bądź na bieżąco!

 Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Galerii Gniezno na stronie www oraz na profilu Galerii na portalu Facebook

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ezraya Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?