Open hours

Shop Center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Trade Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Mo­­n-Sa­­tu­r­day: 06:00 – 22:00
Trade Su­n­day: 08:00 – 21:00

Jysk

Mo­­n-Fri: 10:00 – 20:00
Sa­­tu­r­day: 10:00 – 20:00
Trade Su­n­day: 10:00 – 18:00

Contact

Galeria Gniezno Shopping Center

Pałucka 2 st.
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

 • en

7-29.11.2020

Od so­bo­ty 7 listopada do niedzieli 29 listopada zakaz działalności części sklepów w centrach handlowych. Ga­­­le­­­ria Gnie­­­zno fu­n­k­cjo­­­nu­je w zmie­­­nio­­­nym za­­­kre­­­sie.

Poniżej lista otwartych sklepów w dniu dzisiejszym (7 listopada):

 1. APTEKA VITA-PHARM
 2. CARREFOUR
 3. GRECO na wynos
 4. KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI
 5. PLUS CYFROWY POLSAT
 6. YVES ROCHER
 7. KOLPORTER
 8. T- MOBILE
 9. PLAY
 10. ORANGE
 11. VISION EXPRESS

Li­­cz­ba i ro­­­dzaj otwa­­r­tych pu­n­k­tów, jak i go­­­dzi­­­ny ich fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia mo­­­gą ule­­­gać zmia­­­nie. Bie­­­żą­­­ce in­­­fo­­r­ma­­­cje do­­­ty­­­czą­­­ce fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia Ga­­­le­­­rii Gnie­­­zno zna­­j­du­­­ją się na stro­­­nie www Ce­­n­trum oraz na ofi­­­cja­­l­nym fan pa­­­ge­­­’u na po­­r­ta­­­lu Fa­­­ce­­­bo­­­ok. Klie­­n­ci uda­­­ją­­­cy się do Ce­­n­trum pro­­­sze­­­ni są o wcze­­­śnie­­j­szą we­­­ry­­­fi­­­ka­­­cję te­­­le­­­fo­­­ni­­cz­ną czy sklep, do któ­­­re­­­go się uda­­­ją, jest otwa­­r­ty. Po­­­zo­­­sta­­­łe lo­­­ka­­­le zna­­j­du­­­jące się na te­­­re­­­nie Ce­­n­trum Ha­­n­dlo­­­we­­­go Ga­­­le­­­ria Gnie­­­zno zo­­­sta­­­ją za­­­­­mknię­­­te aż do 29 listopada.

Obiekt na czas ogra­­­ni­­­czo­­­ne­­­go fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia bę­­­dzie nie­­­u­­sta­­n­nie mo­­­ni­­­to­­­ro­­­wa­­­ny i od­po­­­wie­­d­nio za­­­be­­z­pie­­­czo­­­ny.

Ga­le­ria Gnie­zno do­kła­da­ wszelkich sta­rań, by za­pew­nić klien­tom naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i kom­fort za­ku­pów. Sto­su­je­my się do wy­tycz­nych Mi­ni­stra Zdro­wia i Rzą­du RP oraz wpro­wa­dza­my do­dat­ko­we roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce bez­pie­czeń­stwo.

Aktualne działania w zakresie bezpieczeństwa znajdują się na stronie www w zakładce „Bezpieczne zakupy” chgaleriagniezno.pl/bezpieczne-zakupy/ oraz na pro­fi­lu Ga­le­rii na por­ta­lu Facebook.

O zmia­­­nach w fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­niu Ga­­­le­­­rii Gnie­­­zno będziemy informować na bieżąco na naszym profilu na Facebooku.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 03-802), Ska­ry­szew­skiej 7(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Galeria Gniezno Shopping Center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Galeria Gniezno Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?