Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 10:00 – 21:00
Wtorek: 10:00 – 21:00
Środa: 10:00 – 21:00
Czwartek: 10:00 – 21:00
Piątek: 10:00 – 21:00
Sobota: 10:00 – 21:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Pon-Sob: 06:00 – 22:00
Niedziela handlowa: 08:00 – 21:00

Jysk

Pon-Pt: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela handlowa: 10:00 – 18:00

Kon­takt

Centrum Handlowe Galeria Gniezno

ul. Pa­łuc­ka 2,
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

  • pl

14.03.2020

???????????? – stan na go­dzi­nę 10:00 (czwartek 30.04.2020 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza od soboty 21 marca dalsze ograniczenie działalności galerii handlowych. Ga­­le­­ria Gnie­­zno fun­k­cjo­­nuje w zmie­­nio­­nym za­­kre­­sie.

Ak­tu­­­a­­l­na li­­­sta skle­­­pów, któ­­­re po­­­zo­­­sta­­­ją otwa­­r­te: 

STAN OBOWIĄZUJE od 30 kwietnia od godz. 10:00:

  • Hi­per­mar­ket Ca­r­re­­fo­­ur 06:30-22:00,
  • ap­te­­ka Vi­­ta­­-Pharm 09:00 -20:00,
  • Kol­por­ter 10:00-18:00.

Ze wzglę­­du na nie­­sta­n­da­r­do­­wą sy­­tu­­a­cję, li­cz­ba i ro­­dzaj otwa­r­tych pun­k­tów, jak i go­­dzi­­ny ich fun­k­cjo­­no­­wa­­nia mo­­gą ule­­gać zmia­­nie. Bie­­żą­­ce in­­fo­r­ma­­cje do­­ty­­czą­­ce fun­k­cjo­­no­­wa­­nia Ga­­le­­rii Gnie­­zno zna­j­du­­ją się na stro­­nie www ce­n­trum oraz na ofi­­cja­l­nym fan pa­­ge­­’u na po­r­ta­­lu Fa­­ce­­bo­­ok. Klie­n­ci uda­­ją­­cy się do Ce­n­trum pro­­sze­­ni są o wcze­­śnie­j­szą we­­ry­­fi­­ka­­cję te­­le­­fo­­ni­cz­ną czy sklep, do któ­­re­­go się uda­­ją, jest otwa­r­ty. Po­­zo­­sta­­łe lo­­ka­­le zna­j­du­­jące się na te­­re­­nie Ce­n­trum Ha­n­dlo­­we­­go Ga­­le­­ria Gnie­­zno zo­­sta­­ją za­­­mknię­­te aż do od­wo­­ła­­nia. De­­cy­­zję o po­­no­w­nym przy­­w­ró­­ce­­niu dzia­­ła­­nia ce­n­trum po­­de­j­mą od­po­­wie­d­nie wła­­dze.

Ze wzglę­­du na po­­ło­­że­­nie po­­sz­cze­­gó­l­nych lo­­ka­­li w ce­n­trum, zo­­stały wy­­zna­­czo­­ne cią­­gi ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­ne pro­­wa­­dzą­­ce bez­­po­­śre­d­nio, naj­kró­t­szą dro­­gą, do wła­­­ści­­wych de­­sty­­na­­cji. We­j­­ście do ce­n­trum zo­­sta­­ło zre­­du­­ko­­wa­­ne do we­j­­ścia głów­ne­go (od stro­­ny skle­­pu Apart). Dzia­­ła­­nie wę­­złów sa­­ni­­ta­r­nych w obie­k­cie ogra­­ni­­czo­­ne zo­­sta­­je do lo­­ka­­lizacji zna­j­du­­ją­­cych się na tra­­sie pro­­wa­­dzą­­cej do otwa­r­tych lo­­ka­­li.

Ru­­chem kie­­ro­­wać bę­­dzie per­­so­­nel ochro­­ny, któ­­ry ma za za­­da­­nie za­­d­bać o pły­n­ne prze­­mie­sz­cza­­nia się Klie­n­tów. Mo­ż­li­­we jest ogra­­ni­­cze­­nie liczby osób prze­­by­­wa­­ją­­cych je­d­no­­cze­­śnie na te­­re­­nie obie­k­tu.

Je­d­no­­cze­­śnie, mi­­mo ogra­­ni­­cze­­nia w fun­k­cjo­­no­­wa­­niu obie­k­tu, utrzy­­ma­­ne zo­­sta­­ją pro­­ce­­du­­ry bie­­żą­­cej de­­zy­n­fe­k­cji. Wy­­po­­sa­­że­­nie i urzą­­dze­­nia zna­j­du­­ją­­cych się na te­­re­­nie czę­­­ści wspó­l­nych – podło­­gi, ele­­me­n­ty ma­­łej ar­chi­­te­k­tu­­ry, ko­­sze na śmie­­ci, do­­ni­­ce, kla­m­ki, po­­rę­­cze, a ta­k­że podło­­gi i ścia­­ny ko­­ry­­ta­­rzy wio­­dą­­cych do to­­a­­let bę­­dą na bie­­żą­­co de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne. Ta­k­że to­­a­­lety wraz z ich wy­­po­­sa­­że­­niem de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne bę­­dą czę­­­ściej, niż do­­ty­ch­czas, przy za­­cho­­wa­­niu re­­stry­k­cy­j­nych za­­sad hi­­gie­­ny. Se­r­wis sprzą­­ta­­ją­­cy wy­­po­­sa­­żo­­ny zo­­stał w do­­da­t­ko­­we śro­d­ki czy­­sto­­­ści o si­l­nie­j­szym dzia­­ła­­niu an­ty­­ba­k­te­­ry­j­nym i wi­­ru­­so­­bó­j­czym. Do­­da­t­ko­­wo w go­­dzi­­nach no­c­nych pro­­wa­­dzo­­ne bę­­dzie ozo­­no­­wa­­nie to­­a­­let.

Obiekt na czas ogra­­ni­­czo­­ne­­go fun­k­cjo­­no­­wa­­nia bę­­dzie nie­­u­sta­n­nie mo­­ni­­to­­ro­­wa­­ny i od­po­­wie­d­nio za­­be­z­pie­­czo­­ny.

O zmia­­nach w fun­k­cjo­­no­­wa­­niu Ce­n­trum lub przy­­w­ró­­ce­­niu sta­n­da­r­do­­we­­go try­­bu fun­k­cjo­­no­­wa­­nia, Ga­­le­­ria Gnie­­zno po­­i­n­fo­r­mu­­je w oso­b­nym ko­­mu­­ni­­ka­­cie.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!
Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ezraya Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ezraya Investments sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Gniezno w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?