Open hours

Shop Center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Trade Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Mo­­n-Sa­­tu­r­day: 06:30 – 22:00
Trade Su­n­day: 08:00 – 21:00

Jysk

Mo­­n-Fri: 10:00 – 20:00
Sa­­tu­r­day: 10:00 – 20:00
Trade Su­n­day: 10:00 – 18:00

Contact

Galeria Gniezno Shopping Center

Pałucka 2 st.
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

  • en

14.03.2020

???????????? – stan na go­dzi­nę 10:00 (czwartek 30.04.2020 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza od soboty 21 marca dalsze ograniczenie działalności galerii handlowych. Ga­­le­­ria Gnie­­zno fun­k­cjo­­nuje w zmie­­nio­­nym za­­kre­­sie.

Ak­tu­­­a­­l­na li­­­sta skle­­­pów, któ­­­re po­­­zo­­­sta­­­ją otwa­­r­te: 

STAN OBOWIĄZUJE od 30 kwietnia od godz. 10:00:

  • Hi­per­mar­ket Ca­r­re­­fo­­ur 06:30-22:00,
  • ap­te­­ka Vi­­ta­­-Pharm 09:00 -20:00,
  • Kol­por­ter 10:00-18:00.

Ze wzglę­­du na nie­­sta­n­da­r­do­­wą sy­­tu­­a­cję, li­cz­ba i ro­­dzaj otwa­r­tych pun­k­tów, jak i go­­dzi­­ny ich fun­k­cjo­­no­­wa­­nia mo­­gą ule­­gać zmia­­nie. Bie­­żą­­ce in­­fo­r­ma­­cje do­­ty­­czą­­ce fun­k­cjo­­no­­wa­­nia Ga­­le­­rii Gnie­­zno zna­j­du­­ją się na stro­­nie www ce­n­trum oraz na ofi­­cja­l­nym fan pa­­ge­­’u na po­r­ta­­lu Fa­­ce­­bo­­ok. Klie­n­ci uda­­ją­­cy się do Ce­n­trum pro­­sze­­ni są o wcze­­śnie­j­szą we­­ry­­fi­­ka­­cję te­­le­­fo­­ni­cz­ną czy sklep, do któ­­re­­go się uda­­ją, jest otwa­r­ty. Po­­zo­­sta­­łe lo­­ka­­le zna­j­du­­jące się na te­­re­­nie Ce­n­trum Ha­n­dlo­­we­­go Ga­­le­­ria Gnie­­zno zo­­sta­­ją za­­­mknię­­te aż do od­wo­­ła­­nia. De­­cy­­zję o po­­no­w­nym przy­­w­ró­­ce­­niu dzia­­ła­­nia ce­n­trum po­­de­j­mą od­po­­wie­d­nie wła­­dze.

Ze wzglę­­du na po­­ło­­że­­nie po­­sz­cze­­gó­l­nych lo­­ka­­li w ce­n­trum, zo­­stały wy­­zna­­czo­­ne cią­­gi ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­ne pro­­wa­­dzą­­ce bez­­po­­śre­d­nio, naj­kró­t­szą dro­­gą, do wła­­­ści­­wych de­­sty­­na­­cji. We­j­­ście do ce­n­trum zo­­sta­­ło zre­­du­­ko­­wa­­ne do we­j­­ścia głów­ne­go (od stro­­ny skle­­pu Apart). Dzia­­ła­­nie wę­­złów sa­­ni­­ta­r­nych w obie­k­cie ogra­­ni­­czo­­ne zo­­sta­­je do lo­­ka­­lizacji zna­j­du­­ją­­cych się na tra­­sie pro­­wa­­dzą­­cej do otwa­r­tych lo­­ka­­li.

Ru­­chem kie­­ro­­wać bę­­dzie per­­so­­nel ochro­­ny, któ­­ry ma za za­­da­­nie za­­d­bać o pły­n­ne prze­­mie­sz­cza­­nia się Klie­n­tów. Mo­ż­li­­we jest ogra­­ni­­cze­­nie liczby osób prze­­by­­wa­­ją­­cych je­d­no­­cze­­śnie na te­­re­­nie obie­k­tu.

Je­d­no­­cze­­śnie, mi­­mo ogra­­ni­­cze­­nia w fun­k­cjo­­no­­wa­­niu obie­k­tu, utrzy­­ma­­ne zo­­sta­­ją pro­­ce­­du­­ry bie­­żą­­cej de­­zy­n­fe­k­cji. Wy­­po­­sa­­że­­nie i urzą­­dze­­nia zna­j­du­­ją­­cych się na te­­re­­nie czę­­­ści wspó­l­nych – podło­­gi, ele­­me­n­ty ma­­łej ar­chi­­te­k­tu­­ry, ko­­sze na śmie­­ci, do­­ni­­ce, kla­m­ki, po­­rę­­cze, a ta­k­że podło­­gi i ścia­­ny ko­­ry­­ta­­rzy wio­­dą­­cych do to­­a­­let bę­­dą na bie­­żą­­co de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne. Ta­k­że to­­a­­lety wraz z ich wy­­po­­sa­­że­­niem de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne bę­­dą czę­­­ściej, niż do­­ty­ch­czas, przy za­­cho­­wa­­niu re­­stry­k­cy­j­nych za­­sad hi­­gie­­ny. Se­r­wis sprzą­­ta­­ją­­cy wy­­po­­sa­­żo­­ny zo­­stał w do­­da­t­ko­­we śro­d­ki czy­­sto­­­ści o si­l­nie­j­szym dzia­­ła­­niu an­ty­­ba­k­te­­ry­j­nym i wi­­ru­­so­­bó­j­czym. Do­­da­t­ko­­wo w go­­dzi­­nach no­c­nych pro­­wa­­dzo­­ne bę­­dzie ozo­­no­­wa­­nie to­­a­­let.

Obiekt na czas ogra­­ni­­czo­­ne­­go fun­k­cjo­­no­­wa­­nia bę­­dzie nie­­u­sta­n­nie mo­­ni­­to­­ro­­wa­­ny i od­po­­wie­d­nio za­­be­z­pie­­czo­­ny.

O zmia­­nach w fun­k­cjo­­no­­wa­­niu Ce­n­trum lub przy­­w­ró­­ce­­niu sta­n­da­r­do­­we­­go try­­bu fun­k­cjo­­no­­wa­­nia, Ga­­le­­ria Gnie­­zno po­­i­n­fo­r­mu­­je w oso­b­nym ko­­mu­­ni­­ka­­cie.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 03-802), Ska­ry­szew­skiej 7(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Galeria Gniezno Shopping Center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Galeria Gniezno Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?