Open hours

Shop Center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Carrefour

Mo­­n-Fri: 06:30 – 22:00
Sa­­tu­r­day: 06:30 – 22:00
Su­n­day: 06:30 – 21:00

Jysk

Mo­­n-Fri: 10:00 – 20:00
Sa­­tu­r­day: 10:00 – 20:00
Su­n­day: 10:00 – 18:00

Contact

Galeria Gniezno Shopping Center

Pałucka 2 st.
62 – 200 Gniezno
tel.: 61 428 62 49
fax: 61 428 26 59
e-mail: gniezno@apsysgroup.pl

 • en

20.03.2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku, w związ­ku z sytuacją epidemiologiczną od 27 marca do 18 kwietnia wprowadzone zostają nowe obostrzenia i za­kaz dzia­łal­no­ści czę­ści skle­pów w cen­trach han­dlo­wych. Ga­­­­le­­­­ria Gnie­­­­zno fu­­n­k­cjo­­­­nu­­je w zmie­­­­nio­­­­nym za­­­­kre­­­­sie.

Ak­tu­­­­­a­­­­l­na li­­­­­sta skle­­­­­pów, któ­­­­­re po­­­­­zo­­­­­sta­­­­­ją otwa­­­­r­te:

 • Car­re­fo­ur
 • Vi­sion Express
 • Ap­te­ka Vi­ta Pharm
 • Kol­por­ter
 • Oran­ge
 • Play
 • T – Mo­bi­le
 • PLUS Cy­fro­wy Pol­sat
 • Księ­gar­nie Świąt Książ­ki
 • Gre­co

Li­­­cz­ba i ro­­­­dzaj otwa­­­r­tych pu­­n­k­tów, jak i go­­­­dzi­­­­ny ich fu­­n­k­cjo­­­­no­­­­wa­­­­nia mo­­­­gą ule­­­­gać zmia­­­­nie. Bie­­­­żą­­­­ce in­­­­fo­­­r­ma­­­­cje do­­­­ty­­­­czą­­­­ce fu­­n­k­cjo­­­­no­­­­wa­­­­nia Ga­­­­le­­­­rii Gnie­­­­zno zna­­­j­du­­­­ją się na stro­­­­nie www Ce­­­n­trum oraz na ofi­­­­cja­­­l­nym fan pa­­­­ge­­­­’u na po­­­r­ta­­­­lu Fa­­­­ce­­­­bo­­­­ok. Klie­­­n­ci uda­­­­ją­­­­cy się do Ce­­­n­trum pro­­­­sze­­­­ni są o wcze­­­­śnie­­­j­szą we­­­­ry­­­­fi­­­­ka­­­­cję te­­­­le­­­­fo­­­­ni­­­cz­ną czy sklep, do któ­­­­re­­­­go się uda­­­­ją, jest otwa­­­r­ty. Po­­­­zo­­­­sta­­­­łe lo­­­­ka­­­­le zna­­­j­du­­­­jące się na te­­­­re­­­­nie Ce­­­n­trum Ha­­­n­dlo­­­­we­­­­go Ga­­­­le­­­­ria Gnie­­­­zno zo­­­­sta­­­­ją za­­­­­­­mknię­­­­te aż do 9.04.2021 r.

Ga­­le­­ria Gnie­­zno do­­kła­­da­ wszel­kich sta­­rań, by za­­pe­w­nić klie­n­tom naj­wy­ż­sze sta­n­da­r­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa i ko­m­fort za­­ku­­pów. Sto­­su­­je­­my się do wy­­ty­cz­nych Mi­­ni­­stra Zdro­­wia i Rzą­­du RP oraz wpro­­wa­­dza­­my do­­da­t­ko­­we roz­­wią­­za­­nia zwię­k­sza­­ją­­ce bez­­pie­­cze­ń­stwo.

Ak­tu­al­ne dzia­ła­nia w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa znaj­du­ją się na stro­nie www Cen­trum oraz na pro­­fi­­lu Ga­­le­­rii na po­r­ta­­lu Fa­ce­bo­ok.

O zmia­­­­nach w fu­­n­k­cjo­­­­no­­­­wa­­­­niu, Ga­­­­le­­­­ria Gnie­­­­zno po­­­­i­­­n­fo­­­r­mu­­­­je w oso­­­b­nym ko­­­­mu­­­­ni­­­­ka­­­­cie.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 03-802), Ska­ry­szew­skiej 7(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Galeria Gniezno Shopping Center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Ezraya Inve­st­ments sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Galeria Gniezno Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?